Zmiany w przepisach na rok 2018

Szanowny Kliencie,

Przekazujemy Państwu najważniejsze i najistotniejsze informacje w temacie zmian w przepisach zarówno tych, które już obowiązują , jak i tych, których spodziewamy się w najbliższych miesiącach roku 2018.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawioną treścią.

CIT i PIT

 1. W 2018r. podwyższona została kwota wolna od podatku – z 6.600,00 zł do 8.000,00 . Nie zmieni się jednak kwota wolna od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13.000 zł oraz nieprzekraczających 85.528 zł.

 2. Od 1 stycznia 2018 limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyższony z obecnych 42 764 zł do 85 528 zł.

 3. Wprowadzono minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10.000.000,00 zł , który wynosi 0,035 % przychodu ustalonego na podstawie wartości nieruchomości wynikającej z prowadzonej ewidencji środków trwałych . Podatek pobierany jest miesięcznie i podlega odliczeniu od podatku należnego PIT i CIT.

 4. Podwyższono limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów z kwoty3.500,00 zł
  do 10.000,00 zł.

 5. W nowych regulacjach ograniczono stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Wprowadzono stawkę ryczałtu 12,5 % od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł.

 6. Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1.000,00. zł.

 7. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują publikację danych podatkowych największych podatników CIT. Dotyczy to spółek , których roczny przychód przekracza równowartość 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.

 8. Zwiększono limity odliczeń w ramach ulgi na badania i rozwój . Firmy będą odliczać 100 % kosztów kwalifikowanych . W konsekwencji, każda złotówka zainwestowana w badania i rozwój obniży o złotówkę podstawę opodatkowania.

VAT

 1. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek przekazywania danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego JPK obowiązuje wszystkich podatników . Podatnicy będą musieli pliki JPK przekazywać do Urzędu Skarbowego każdego miesiąca. Został również wprowadzony obowiązek prowadzenie rejestrów VAT w formie elektronicznej.

PRZYPOMNIENIE

Od 1 lipca 2018 przekazywanie pozostałych danych księgowo-finansowych w następujących strukturach:

- księgi rachunkowe (JPK_KR)

- wyciągi bankowe ( JPK_WB)

- magazyny ( JPK_MAG)

- faktury VAT (JPK_FA)

- podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)

- ewidencja przychodów (JPK_EWP)

będzie obowiązywało na żądanie organów podatkowych w ramach procedur podatkowych.

„Raportowanie” w określonej i przewidzianej przepisami prawa formie wymaga dostosowania systemów informatycznych, które Państwo posiadają, do określonych wymogów, które pozwolą w sposób prawidłowy przekazywać wymagane dane.

 1. STIR - system blokujący konta firm podejrzanych o wyłudzenie podatku – przepisy wejdą w życie w kwietniu 2018 r.

System teleinformatyczny izby rozliczeniowej, w skrócie STIR ma umożliwić organom podatkowym blokowanie rachunku firmy w przypadku podejrzenia, że wykorzystuje ona działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) do oszustw podatkowych. Zablokowanie rachunku podatnika może trwać 72 godzin, a w określonych przypadkach – nawet 3 miesiące. Izba rozliczeniowa opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Wskaźniki te będą ustalane na podstawie algorytmów opracowanych z uwzględnieniem doświadczeń sektora bankowego w przeciwdziałaniu wykorzystania usług do przestępstw karnych i karnoskarbowych. Algorytmy, które będą wykorzystywane przez izbę, zostaną udostępnione jedynie szefowi KAS. Zatem podatnicy nie dowiedzą się na jakiej podstawie są oceniani.

 1. Sankcje w VAT - za płatność na konto niezgłoszone do urzędu skarbowego – prawdopodobnie wejdą w życie w kwietniu 2018 r.

Wprowadzony zostanie rejestr podatników wykreślonych z rejestru VAT (tzw. czarna lista). - Dokonanie płatności na rzecz takiego podatnika wiązać się będzie z wyższym ryzykiem zakwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT. Druga, tzw. biała lista obejmie zgłoszone do urzędu skarbowego numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Płatności powyżej 15 tys. zł (ok. 3500 EUR) dokonane na rachunek, który nie został zgłoszony do urzędu, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, podatnik będzie solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za zaległości podatkowe kontrahenta. Podatnicy będą mieli możliwość prześledzenia całej historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT, co umożliwi im weryfikację, jaki był w wybranym momencie ich status. Wykaz ma być aktualizowany raz na dobę (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy), natomiast informacja o podatnikach wykreślonych z rejestru będzie utrzymywana w wykazie przez 12 miesięcy.

WAŻNE : w odniesieniu do pkt. 2 oraz pkt. 3

 • nie można „przygotować się” na zmiany dotyczące blokady rachunku bankowego, gdyż informacje wykorzystywane przez organ do oceny podatników będą niejawne,

 • podobna sytuacja wystąpi w przypadku możliwości wykreślenia podatnika z rejestru VAT (należy pamiętać, że podatnik nie będzie o tym informowany),

 • podatnikom pozostaje regularne sprawdzanie wykazu udostępnianego w BIP w poszukiwaniu nazwy firmy kontrahenta, ewentualnie własnej.

 1. Mechanizm podzielonej płatności (Split payment) – proponowane zmiany najprawdopodobniej lipiec 2018

Zapłata za towar lub usługę (odpowiadająca wartości sprzedaży netto) będzie płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub będzie rozliczana w inny sposób. Natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie VAT, będzie płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – tzw. rachunek VAT. Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie do transakcji między przedsiębiorcami. Jego wykorzystanie będzie dobrowolne, a decyzja o tym należeć będzie do nabywcy, który skorzysta na zastosowaniu mechanizmu (np. unikając solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe). Zmiany nie wpłyną na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej). 

INFORMACJE DODATKOWE

  1. Z dniem 01.01.2018 roku uległa zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 2.100,00 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosi

  2. będzie 13,70 zł.

  3. Od 01.01.2018 roku weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową , która winna być pobierana od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego , oferowanych przy zakupach ; obowiązek dotyczy toreb o parametrach od 15 do 50 mikrometrów ; stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł ( netto ) za jedną sztukę takiej torby .

  4. RODO - z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych . Zmiany dotyczą wszystkich przedsiębiorców , którzy pozostają w stosunkach gospodarczych z innymi podmiotami , posiadają bazy klientów lub zatrudniają pracowników .

Szanowny Kliencie, niniejsza informacja nie wyczerpuje w pełni istoty i zakresu dokonanych zmian podatkowych, jak również tych, które dopiero przez nami.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Informujemy również, iż wszystkie nadchodzące zmiany będziemy śledzić z uwagą i informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Doradca Podatkowy mgr Wioletta Gądek

© 2018 Biuro Rachunkowe Doradca Podatkowy mgr Wioletta Gądek, rachunkowoscgadek.pl.