Split Payment – Płatność podzielna

Szanowny Kliencie,

Z dniem 10 stycznia 2018 roku opublikowana została ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku ( poz. 62 Dziennika Ustaw ) ,o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Tym samym zapowiadany mechanizm podzielonej płatności został wdrożony w życie i będzie go można stosować od 1 lipca 2018 roku.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

-   zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

- zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy ( w tym SKOK) , dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest:

- w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank ( w tym SKOK ) przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

- kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

- kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;

- numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;

- numer NIP dostawcy towaru lub usługodawca .

Uznanie rachunku VAT

Rachunek VAT będzie mógł być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z:

- zapłaty VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;
- wpłaty VAT przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rzecz płatnika podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy);
- przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku;
- zwrotu VAT w przypadkach zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT (m.in. w sytuacji zwrotu całości/części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze), wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej;

- zwrotu VAT przez Urząd Skarbowy .

Obciążenie rachunku VAT

Rachunek VAT będzie mógł być obciążony wyłącznie w celu :

- dokonania płatności kwoty odpowiadającej kwocie VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT;
- dokonania zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie VAT, w przypadkach zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług;
- wpłaty podatku, dodatkowego zobowiązania podatkowego, odsetek za zwłokę w podatku VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego;
- wpłaty podatku VAT przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, na rzecz płatnika podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy),
- przekazania kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez posiadacza rachunku, który otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą będzie dokonywana płatność;
 

- zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu;
- przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku;
- przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego - w przypadku wydania zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT (wskazanych przez podatnika);
- realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku VAT.

Rachunek bankowy VAT będzie wolny od dodatkowych prowizji i opłat dla banku.

Dodatkowe regulacje

Ustawa zmieniająca przewiduje ponadto :

- możliwość uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia (uwaga! będzie to dodatkowa możliwość uzyskania zwrotu VAT w ww. terminie jednak obecne regulacje dotyczące zwrotu VAT w terminie 25 dni będą zachowane);
-
wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy oraz stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego - uregulowanych w art. 105a ust. 1art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT - do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (pod pewnymi warunkami);
-
odpowiedzialność solidarną - w przypadku gdy płatność zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze, podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT;

- wyłączenie odpowiedzialności solidarnej – możliwe będzie w przypadku dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, w kwocie otrzymanej na rachunek VAT.

- możliwość przekazania środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT - na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wyda zgodę lub odmówi przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT (na warunkach wskazanych w ustawie),
-
niestosowanie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę - do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (pod pewnymi warunkami),
-
obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego w VAT, jeżeli zostanie ono w całości zapłacone z rachunku VAT przed terminem płatności (o kwotę wyliczoną według wskazanego w ustawie o VAT wzoru).

Przepisy dotyczące płatności na rachunek VAT będą stosowane do płatności realizowanych od dnia wejścia w życie ustawy , przyspieszony termin zwrotu podatku VAT będzie miał zastosowanie począwszy od rozliczenia za miesiąc lipiec 2018 , natomiast przepisy regulujące zasady i terminy otwarcia rachunków VAT przez banki wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z poważaniem

Doradca Podatkowy

mgr Wioletta Gądek